Kodeks postępowania

Kodeks postępowania dla BSB Industry

Stowarzyszenie pracowników 2024 BSB Industry.jpg

Wstęp

Poszanowanie i przestrzeganie prawa jest niekwestionowanym priorytetem BSB, a zgodność z różnymi ramami prawnymi i regulacyjnymi obowiązującymi w jurysdykcjach, w których firma prowadzi działalność, stanowi podstawę, dzięki której BSB może chronić swoją uczciwość i reputację. Razem z zasadami CSR stanowi to najważniejszą kwestię, dzięki której firma BSB może działać w odpowiedni sposób w opinii pracowników, dostawców i klientów.

Cel Kodeksu Postępowania

Kodeks Postępowania jest zbiorem zasad i deklaracji polityki, które mają pomóc pracownikom w podejmowaniu codziennych decyzji. Określa on wytyczne dotyczące sposobu postępowania w stosunku do klientów, dostawców, władz i innych zainteresowanych stron.

Kodeks Postępowania ma zastosowanie do wszystkich podmiotów i pracowników BSB i ważne jest, aby każdy pracownik rozumiał zasady kodeksu postępowania i ich przestrzegał. W celu upewnienia się, że każdy pracownik zapoznał się z Kodeksem Postępowania, każdy kierownik jest odpowiedzialny za jego upowszechnienie i przestrzeganie w swoim zespole.

Naruszenie Kodeksu Postępowania

Nieprzestrzeganie Kodeksu Postępowania może narazić pracowników i BSB na uszczerbek dla reputacji, a także na sankcje prawne i regulacyjne. Postępowanie dyscyplinarne w przypadku poważnych uchybień w zakresie zgodności może skutkować naganą, grzywną lub zwolnieniem z pracy.

Kodeks etyki

Kodeks etyki firmy BSB wyznacza standardy naszego działania. We wszystkich relacjach największe znaczenie mają takie wartości, jak szczerość, uczciwość i profesjonalizm, a także obiektywizm i poufność. Nasi interesariusze mają zaufanie do firmy BSB oraz do naszych działań wewnętrznych i zewnętrznych.

Prawa człowieka

BSB przestrzega wszystkich obowiązujących praw i przepisów mających na celu ochronę i promowanie praw człowieka na świecie i w pracy.

BSB postrzega swoich pracowników, jako swój najważniejszy zasób. Każdy pracownik jest cenny, a wszyscy z nich wspólnie tworzą podstawę sukcesu BSB.

Ważne jest, aby pracownicy traktowali wszystkich z godnością i szacunkiem. BSB nie akceptuje dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie, wiek lub orientację seksualną. Nie tolerujemy dyskryminującego zachowania lub nękania jakiegokolwiek rodzaju.

Szkolimy naszych pracowników w zakresie praw człowieka, szanujemy ich prawo do wolności zrzeszania się i uznajemy prawo do członkostwa w związkach zawodowych lub innej grupie o charakterze układu zbiorowego pracy.

Praca dzieci

BSB wspiera wszelkie wysiłki zmierzające do wyeliminowania pracy dzieci w perspektywie długoterminowej. W międzyczasie dążymy do zapewnienia zgodności z Konwencją Praw Dziecka ONZ we wszystkich działaniach, w których uczestniczymy.

BSB wymaga , by wszyscy pracownicy osiągnęli minimalny wiek 15 lat; dzieci w wieku 15-18 lat nigdy nie mogą wykonywać uciążliwych lub potencjalnie niebezpiecznych prac. Ponadto dzieci w wieku 15-18 lat muszą być zawsze nadzorowane i wspierane za pomocą szkoleń i częstego dialogu ze swoimi przełożonymi. Naszym priorytetem jest zawsze najlepszy interes dziecka.

Przeciwdziałanie korupcji, przekupstwu i oszustwom

BSB potępia korupcję we wszystkich jej postaciach i nie toleruje jej ani w swojej działalności, ani w działalności z udziałem swoich partnerów biznesowych. Jeżeli pracownicy biorą udział w przekupstwie lub korupcji, mogą zostać osobiście pociągnięci do odpowiedzialności karnej i podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu.

Zastosowanie mają trzy następujące zasady:

  • BSB i jej pracownicy nie przyjmują łapówek ani nie zabiegają o nie w jakiejkolwiek formie.
  • BSB nie udziela i nie przyjmuje żadnych gratyfikacji ani ukrytych prowizji.
  • Pracownicy BSB nie dają i nie otrzymują prezentów o wartości większej niż symboliczna, poza prezentami wręczanymi lub otrzymywanymi w określonych sytuacjach.

Granica między dobrem a złem może być czasami trudna do wyznaczenia ze względu na różnice w lokalnej kulturze, zwyczajach i przyzwyczajeniach. W przypadku wątpliwości, pracownicy powinni poinformować o nich swojego przełożonego.

BSB nie toleruje żadnych form oszustwa, w tym kradzieży, malwersacji, prania brudnych pieniędzy lub niewłaściwego wykorzystania majątku firmy.

Prezenty i rozrywka

Od czasu do czasu w ramach normalnych relacji biznesowych dochodzi do oferowania, wręczania i otrzymywania prezentów (co obejmuje również rozrywkę). Wszyscy pracownicy muszą zachować dużą ostrożność w odniesieniu do prezentów dla i otrzymywanych od klientów, dostawców lub innych osób, z którymi mają kontakt zawodowy.

Postępowanie z informacjami poufnymi

Wszyscy pracownicy są prawnie zobowiązani do ochrony informacji poufnych, niezależnie od tego, czy zostały one uzyskane od klientów, współpracowników, dostawców czy innych źródeł w BSB. Informacji poufnych nie można ujawniać osobom trzecim bez zgody właściciela.

Relacje z dostawcami

BSB chce pomóc w promowaniu społecznych i środowiskowych ulepszeń u swoich dostawców.

BSB oczekuje, że jej dostawcy będą przestrzegać przepisów krajowych oraz uznanych międzynarodowo norm i konwencji dotyczących warunków etycznych, środowiskowych i społecznych.

Relacje z klientami

Celem jest zagwarantowanie, że klienci darzą BSB zaufaniem i doświadczają relacji opartych na budowaniu wartości.

Wszelka komunikacja za pośrednictwem dowolnych kanałów z wszystkimi grupami docelowymi powinna być otwarta, prawdziwa i jednoznaczna.

Postępowanie z reklamacjami

Grupa musi rozpatrywać skargi klientów lub byłych klientów szybko i sprawiedliwie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Firma BSB opracowała procedury wspierające ten proces.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Od dnia 1 marca 2023 r. dla pracownicy firmy BSB dostępny będzie kanał do zgłaszania nieprawidłowości. Kanał ten może służyć do wewnętrznego raportowania wykroczeń, takich jak korupcja, nadużywanie władzy, dyskryminacja i nękanie, zanim podejmie się kontakt z władzami lub mediami.

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za zapytanie. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Kontakt telefoniczny

Czy masz pytania dotyczące produktów i rozwiązań, lub chcą otrzymać niewiążącą ofertę?

Dziękujemy za zapytanie. Skontaktujemy się tak szybko, jak to możliwe.