Warunki sprzedaży i dostawy

Poniższe warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich dostaw i zamówień, o ile strony nie uzgodniły inaczej na piśmie.

Palety są opuszczane w centrum logistycznym w Hammelev

1. Zamówienia

Usługi BSB Poland obejmują wyłącznie części wskazane w potwierdzeniu zamówienia. Rysunki, ilustracje i dane techniczne w katalogach itp. służą wyłącznie jako ogólne wskazówki, a BSB Poland nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w takich materiałach lub ich błędną interpretację.

Jeżeli zamówienie potwierdzone przez BSB Poland nie jest zgodne z zamówieniem nabywcy, nabywca musi niezwłocznie złożyć reklamację. W przeciwnym razie nabywca będzie związany treścią potwierdzenia zamówienia. Termin realizacji reklamacji wynosi 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia.

2. Cena i płatność

Ceny w ofertach, potwierdzeniach zamówień i umowach są cenami dobowymi, chyba że zamówienie objęte jest określoną, wiążącej ofertą. Nie zawierają podatku VAT, innych podatków i kosztów montażu. BSB Poland zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku istotnych zmian kosztów produkcji, wynagrodzeń za pracę, surowców, podwykonawstwa i kursów wymiany walut.

Klient musi uregulować wszystkie faktury za usługi zgodnie z uzgodnionymi warunkami płatności, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie.

3. Dostawa

Szacunkowy czas dostawy wskazany jest w pisemnym potwierdzeniu zamówienia. Warunki dostawy: ex-works zgodnie z inco terms 2020, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Dostawę uważa się za dokonaną w momencie, gdy nabywca wszedł w posiadanie towaru lub towar został przekazany pierwszemu zagranicznemu przewoźnikowi.

4. Opóźnienia w płatnościach

Płatności należy realizować zgodnie z obowiązującymi w danym czasie warunkami płatności. Nabywca nie jest uprawniony do stosowania potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych nieuznawanych przez BSB Poland.

W przypadku opóźnienia w płatnościach, będą naliczane odsetki w wysokości 1% miesięcznie od daty wymagalności do momentu dokonania płatności. BSB Poland zachowuje prawo własności do towarów do momentu zapłaty pełnej kwoty wraz z odsetkami.

5. Reklamacje

Reklamacje dotyczące wad lub uszkodzeń w dostawie muszą być zgłaszane bez zbędnej zwłoki, niezwłocznie po stwierdzeniu wady i nie później niż 5 dni od otrzymania dostawy. Zwroty towarów będą przyjmowane tylko po uprzednim pisemnym uzgodnieniu. Nabywca nie może zatwierdzić listów przewozowych lub podobnych dokumentów po otrzymaniu uszkodzonego towaru – jeżeli dokonuje takiego zatwierdzenia, to jedynie na własne ryzyko, ponieważ w ten sposób akceptuje rachunek.

Odpowiedzialność BSB Poland za wady dostarczonych towarów jest ograniczona do ponownego dostarczenia lub wymiany wadliwych elementów. Odszkodowanie nie może przekroczyć ceny zakupu wadliwych części. BSB Poland nie ponosi odpowiedzialności i nie rekompensuje strat operacyjnych, strat czasowych, utraty zysków ani innych strat bezpośrednich.

6. Odpowiedzialność za produkt

BSB Poland ponosi odpowiedzialność za szkody tylko w przypadku udowodnienia, że szkoda jest wynikiem błędów i zaniedbań popełnionych przez BSB Poland. BSB Poland posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt, odpowiednio od szkód osobowych i majątkowych, i nie może zaspokoić roszczenia w przypadku, w którym przekracza ono kwotę przewidzianą w polisie.

W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności za produkt BSB Poland w stosunku do osób trzecich, w związku z bezpośrednią lub pośrednią stratą poniesioną przez te osoby wskutek wystąpienia szkodliwych zdarzeń, pozwanym przed sądem kompetentnym do rozstrzygania roszczeń odszkodowawczych osób trzecich wobec BSB Poland na podstawie szkody, która – zgodnie z roszczeniem osoby trzeciej – powstała w związku z dostawą, musi być nabywca. BSB Poland nie ponosi odpowiedzialności za straty operacyjne, straty czasowe, utratę zysków i inne straty bezpośrednie.

7. Ograniczenie odpowiedzialności (siła wyższa)

Następujące okoliczności, jeżeli wystąpią po zawarciu umowy i uniemożliwią jej realizację, zwalniają BSB Poland z odpowiedzialności. Rozruchy, strajki, lokauty i wszelkie inne okoliczności, których firma BSB Poland nie mogła racjonalnie przewidzieć, np. pożar, uszkodzenie maszyn, ograniczenia walutowe, niedostępność transportu i nieudane dostawy od głównych i/lub innych podwykonawców BSB Poland. Straty operacyjne, straty czasowe, utrata zysków i inne pośrednie straty zysków nie będą rekompensowane.

8. Prawo właściwe i jurysdykcja

Współpraca stron podlega w każdym aspekcie prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstałe w związku ze współpracą stron muszą być rozstrzygane przez sąd polski.

Pobierz Warunki sprzedaży i dostawy Pobierz plik PDF

Masz pytania dotyczące naszych Warunków sprzedaży i dostaw?

Kontakt

Katarzyna Ułanowska
Kierownik ds. Projektów i Sprzedaży

Katarzyna Ułanowska

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za zapytanie. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Kontakt telefoniczny

Czy masz pytania dotyczące produktów i rozwiązań, lub chcą otrzymać niewiążącą ofertę?

Dziękujemy za zapytanie. Skontaktujemy się tak szybko, jak to możliwe.